ความมุ่งมั่นสู่บริการทางการแพทย์ที่ยั่งยืน EN

ความมุ่งมั่นสู่บริการทางการแพทย์ที่ยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรในรูปแบบของโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในฐานะองค์กรนวัตกรรมที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม ความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการให้บริการสถานประกอบการด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

BDMS ยึดหลักการ ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง